Isis Research Paper

Syftet med min avhandling är att utifrån teoribildningen om sociala representationer söka förståelse för hurudana självrepresentationer unga muslimer som rest till Syrien under konflikten och återvänt har av sig själva samt hur de... more

Syftet med min avhandling är att utifrån teoribildningen om sociala representationer söka förståelse för hurudana självrepresentationer unga muslimer som rest till Syrien under konflikten och återvänt har av sig själva samt hur de upplever att de positioneras av omvärlden. Jag är även intresserad av hurdana behov de anser sig själva ha efter hemkomsten. Vidare granskar jag hur aktörer inom Finlands Exit-verksamhet ser på de unga vuxna samt hurudana behov de professionella uppfattar att dessa unga har. Avhandlingen avser redogöra för eventuella skillnader och likheter mellan de ovannämnda gruppernas uppfattningar samt diskutera möjliga konsekvenser av dessa i kontexten politiska åtgärder mot radikalisering och terrorism. I dagens läge är forskningsfältet gällande Syrienresenärer bristfälligt, trots ständigt pågående diskussioner gällande myndighetsåtgärder och stödtjänster för återvändande Syrienresenärer. Därmed är syftet att bidra med kunskap inom socialt arbete gällande återvändande Syrienresenärers livssituationer och behov av stöd.

Som datainsamlingsmetod valde jag kvalitativ intervju. Fyra intervjuer gjordes med professionella involverade i Finlands Exitverksamhet. Därtill intervjuade jag tre unga vuxna som återvänt från Syrien till Finland och en ung vuxen som fortfarande befann sig i Syrien. Av de fyra professionella som jag intervjuat till min studie arbetar tre personer inom den tredje sektorn och en för finska myndigheter. De unga vuxna jag intervjuat har alla finländskt medborgarskap, gruppen består av både män och kvinnor och samtliga är muslimer, en del berättar att de börjat praktisera religionen först i tonåren eller vuxen ålder. Alla de unga vuxna jag intervjuat har tillbringat kortare eller längre tider i Syrien.

Studien visar att de personer som intervjuats rest med intentioner att hjälpa de lidande i Syrien genom humanitär hjälpverksamhet. En del av de unga vuxna var beredda att delta i militär krigsföring mot Bashar al-Assads regeringsstyrkor inför resan till Syrien, men deltog aldrig i strider på plats. De huvudsakliga motiven bakom samtliga informanters resor till Syrien verkar ha varit ett starkt medkännande med lidande muslimer samt upplevelser av ett hårt samhällsklimat, känsla av utanförskap och islamofobi i hemlandet Finland.

De centrala teman som framträdde i de unga vuxnas berättelser om tiden efter hemkomsten var upplevelser av behov, möten med myndigheter, vikten av kulturell och religiös förståelse, vikten av rätt terminologi, upplevelser av skam samt konstruktionen av en positiv själv-identitet. Sammanfattningsvis visar resultatet i studien att den mediala och samhälleliga representation av Syrienresenärer upplevs som ensidig, stigmatiserande, felaktigt vinklad och en stereotyperad syn på Syrienresenärer som kriminella, potentiella terrorister och dehumaniserade individer. Syrienresenärer kategoriseras som ”den Andra”, en representation som både de unga och de professionella tar tydligt avstånd från. De unga vuxna positionerar sig genom sina tal som vanliga unga vuxna i förhållande till representationen om unga Syrienresenärer som hot mot samhällets säkerhet och som riskindivider. De positionerar sig som individer med mångfacetterade motiv bakom sina resor, i motsats till den upplevda ensidiga och misstolkade framställningen av dem som ett kollektiv av radikala och kriminella individer. På basen av de unga vuxnas berättelser kan man dra slutsatsen att alla återvändande Syrienresenärer inte behöver stödåtgärder efter hemkomsten. Dock kan man konstatera att en del av de återvändande kan befinna sig i en extra sårbar situation vid hemkomsten. De största behoven bland återvändande ungdomar efter hemkomsten framträder dock som behov av ett gott och neutralt bemötande från myndigheter, oavsett personens bakgrund och eventuella brottsutredningar. Behovet av praktisk hjälp och handledning framträder även som en vital del för en del av de återvändande. En del av de professionella motiverar stödåtgärderna för unga efter hemkomsten med en minimering av säkerhetsrisk, en representation om unga återvändande förankrade i en riskdiskurs, vilket de unga i sin tur tydligt tar avstånd från i sina uttalanden.

Machine learning isn't reliable enough yet – and it's short-sighted to only train this detection tech on jihadi content.

Was the early conception of IS a branching-out of the old Baath party? Or was it, as some argue, completely separate with no connection at all? Reality is probably a bit of a mix of both.

No country is immune to terrorism, but de-radicalizing people who have been attracted to terrorist organizations like ISIS can work.

ISIS may have lost most of their territory, but it's important to be aware that ISIS can still utilise the Internet and social media to recruit people and to spread their fantastical propaganda.

Raffaello Pantucci explains what lone-actor terrorism is, why it's effective and why we seem to be seeing more attacks that aren't clearly connected to terror networks in this long-form comic explainer.

Despite the fact that the Islamic State is on the run, the terrorist group still manages to inspire, motivate and maintain the social identity and cohesion of its members. Here's how.

If the US, simply focuses on trying to hunt down jihadist leaders in Niger it will be missing an opportunity to address the underlying causes of violence in the region.

Many think that violence is central to religion, but some scholars argue it's meaningless to single out religion rather than socio-economic factors when assessing violent acts.

The recent Edmonton attack raises questions about a new type of terrorism and the different methods required to stop it. Labelling such attacks as the work of a "lone wolf" obscures a larger problem.

The UK foreign secretary has been talking up the merits of clearing away bodies to build a new Dubai on the Libyan Med.

The September 15 London train bombing that injured 30 was the UK's fifth terror attack this year. A security expert looks at why Europe has been seeing more frequent and bloodier jihadist assaults.

With terrorists striking again in Spain and in Finland, one cannot help but ask -- again -- why people want to follow the Islamic State. Some new theories are emerging.

After a major defeat in Mosul, Islamic State seems to have suffered a blow that could end its goal of establishing a cross-border caliphate in the Middle East.

An expert on Islam and democracy examines the threat to the world's largest Muslim majority country.

Are Chinese lives the price to pay for doing business in Pakistan?

Child victims are used to justify the cause, while young soldiers further it.

Terrorist attacks in Iran are evidence that, in the Middle East, there are far too many moving parts for US President Donald Trump's recent trip to have changed much on the ground.

An expert explains that such claims are probably more calculated and careful than you'd expect.

Islamic State has destroyed globally-significant sites in Iraq and Syria, but not as wanton acts of destruction. Instead, they are calculated political and religious attacks.

Mainstream media outlets are dropping the ball with terrorism coverage

Philip Seib, University of Southern California, Annenberg School for Communication and Journalism

Terrorist attacks are more than 'breaking news,' but the media aren't taking a comprehensive approach to exploring the underlying issues.

One thought on “Isis Research Paper

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *